La Biblioteca en Xifres - Agost

Aquestes són les estadístiques del mes d'agost:
Usuaris totals: 6.516
Usuaris/dia: 296
Usuaris que van fer préstec: 1.816
Usuaris préstec/dia: 83
Préstecs: 5.589
Préstecs/dia: 254
Ús internet + ofimàtica + wi-fi: 1.104

Documents prestats:
Fons adults: 1.802
Fons infantil: 837
Fons vídeo: 1.641
Fons àudio: 844
Fons revistes: 290
Fons electrònics: 173
Altres: 2