La Biblioteca en Xifres - Juliol

Aquestes són les estadístiques del mes de juliol:
Usuaris totals: 7.024
Usuaris/dia: 305
Usuaris que van fer préstec: 1.822
Usuaris préstec/dia: 79
Préstecs: 5.629
Préstecs/dia: 245
Ús internet + ofimàtica + wi-fi: 782

Documents prestats:
Fons adults: 1.949
Fons infantil: 954
Fons vídeo: 1.476
Fons àudio: 760
Fons revistes: 308
Fons electrònics: 179
Altres: 3