La Biblioteca en Xifres - Juny

Aquestes són les estadístiques del mes de juny:
Usuaris totals: 8.443
Usuaris/dia: 352
Usuaris que van fer préstec: 1.808
Usuaris préstec/dia: 75
Préstecs: 5.091
Préstecs/dia: 212
Ús internet + ofimàtica + wi-fi: 798

Documents prestats
Fons adults: 1.515
Fons infantil: 945
Fons vídeo: 1.377
Fons àudio: 830
Fons revistes: 281
Fons electrònics: 140
Altres: 3